top of page

KAUCJA BAGAŻOWA - REGULAMIN

Korzystając z przechowalni i/lub usługi przewozu bagażu, Klient podpisuje umowę z Capital Przechowalnia Bagaż Srl (Spółka) i w pełni akceptuje poniższy Regulamin.

Definicje

Bagaż: różnej wielkości torby i walizki, odzież, akcesoria i/lub komplet przedmiotów przewożonych przez podróżnego. Klient: osoba, która zostawia bagaż w jednej z przechowalni bagażu Firmy na określony czas. Usługa przewozu bagażu: na życzenie Zleceniodawcy i w miarę dostępności przechowalni Capital Srl Srl mogą być świadczone następujące usługi dodatkowe. odbiór bagażu od drzwi do drzwi, który można zarezerwować online na stronie www.luggagedeposit.com; b- transfer bagażu umożliwiający Klientowi odebranie bagażu w innym depozytu niż ten, w którym nastąpiło dostarczenie. Usługa przewozu bagażu będzie świadczona przez Firmę wyłącznie w miarę dostępności w momencie żądania Klienta i podlega dodatkowej opłacie.

 1. Świadczona usługa przechowywania polega na przechowywaniu bagażu/przedmiotów Klienta przez Capital Luggage Deposit Srl we własnych depozytach przez ograniczony czas.

 2. Przedmioty zawierające materiały łatwopalne, towary łatwo psujące się, w tym płyny oraz wszelkie inne przedmioty niedozwolone przez prawo i/lub które ze względu na swój charakter lub opakowanie mogą wyrządzić szkodę ludziom, środowisku i/lub innym przechowywanym lub przewożonym bagażom, są surowo zabronione.

 3. Korzystając z przechowalni, Klient oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za jej zawartość i wyraża zgodę na wynagrodzenie Capital Bagaż Depozyt Srl w każdym przypadku za szkody, bezpośrednie i/lub pośrednie, które mogą być spowodowane przez bagaż lub jego zawartość i/lub przez jakikolwiek przedmiot przechowywane lub transportowane, do siebie i/lub do osób trzecich, w przypadku jakichkolwiek roszczeń, działań prawnych i wniosków o odszkodowanie.

 4. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje prawo Capital Luggage Deposit Srl do skontrolowania zawartości przechowywanych przedmiotów, a także do odmowy, według własnego uznania, przechowania wszelkich przedmiotów uznanych za niebezpieczne i/lub o nadmiernych rozmiarach i/lub o wysokiej Ekonomiczna wartość.

 5. Klient zostaje poinformowany i akceptuje, że bagaż przechowywany przez Capital Luggage Deposit Srl może zostać skontrolowany przez Policję.

 6. Capital przechowalnia bagażu Srl zachowa wszystkie przechowywane i/lub przewożone przedmioty; w żadnym wypadku Capital przechowalnia bagażu Srl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, które mogą wyniknąć z przechowywania i/lub transportu bagażu, z wyjątkiem umyślnych szkód lub nadużyć Spółki i/lub członków personelu.

 7. Przechowywany bagaż nie może mieć łącznej wartości większej niż 200 euro łącznie z zawartością. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Capital przechowalnia bagażu Srl nie ponosi odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzone lub brakujące przedmioty o łącznej wartości przekraczającej 200 €.

 8. Odpowiedzialność Capital przechowalnia Srl za szkody następcze Klienta i/lub osób trzecich jest wykluczona we wszystkich okolicznościach.

 9. W każdym przypadku odpowiedzialność Capital Luggage Deposit Srl jest ograniczona do 200 EUR za każdą sztukę bagażu (w tym zawartość) i/lub przechowywaną sztukę.

 10. Ceny za przechowalnię bagażu i za usługę transportową mogą się różnić w zależności od wielkości każdej sztuki bagażu i czasu przechowywania.

 11. Klient w momencie oddania bagażu do depozytu będzie zobowiązany do podania swojego dokumentu tożsamości i numeru telefonu, w przeciwnym razie przechowanie nie może zostać przyjęte przez Spółkę. Klient jest również zobowiązany do poinformowania obsługi depozytu o dacie i godzinie odbioru.

 12. Klient wyraża zgodę na podanie swoich danych osobowych oraz upoważnia obsługę depozytu, która będzie odprawić bagaż, kserokopię lub zeskanowanie dowodu osobistego wyłącznie w celu realizacji usługi. Ta kopia dowodu tożsamości jako załącznik do papierowego formularza rejestracji bagażu lub pliku cyfrowego zostanie zwrócona Klientowi lub usunięta z naszej bazy danych w momencie odbioru bagażu. Kopia dowodu tożsamości nie zostanie złożona przez Capital Bagaż Depozyt Srl, jeśli nie na czas pomiędzy nadaniem bagażu a odbiorem bagażu przez Klienta.

 13. Gromadzenie i przetwarzanie przekazanych danych osobowych będzie odbywać się zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi dotyczącymi ochrony danych osobowych zgodnie z Rozp. nie. 16/679 (RODO) oraz włoskiego ustawodawstwa dostosowawczego zgodnie z dekretem ustawodawczym nr. n. 101/2018 zawierający zmiany do dekretu ustawodawczego nr. n. 196/2003. Podane dane osobowe będą przetwarzane za pomocą narzędzi ręcznych i automatycznych wyłącznie przez Capital Luggage Deposit Srl i/lub zewnętrznych specjalistów / konsultantów w celu wypełnienia zobowiązań prawnych oraz ochrony i wykonywania praw umownych i nie będą przekazywane osobom trzecim. Administratorem danych jest Przechowalnia Bagażu Capital – Viale Parioli 41 – Rzym w osobie jej przedstawiciela prawnego.

 14. Capital Bagaż Depozyt Srl dostarczy Klientowi wcześniej wydrukowany dowód tożsamości na zwrot bagażu, który będzie możliwy nawet tymczasowo, w dziennych godzinach zamknięcia.

 15. W przypadku depozytu bagażu długoterminowego Capital przechowalnia bagażu Srl, według własnego uznania, może przenieść i przechować ten bagaż w jednym ze swoich depozytów na terenie, zapewniając jego obecność z powrotem w pierwotnej kaucji dostawy we wskazanym dniu/godzinie przez Klienta do odstąpienia. Wszelkie wymagania dotyczące wcześniejszego odbioru muszą zostać zgłoszone przez Klienta na adres info@luggagedeposit.com. W żadnym wypadku nie nastąpi zwrot pieniędzy w przypadku wcześniejszego wycofania.

 16. W przypadku zagubienia paragonu przez Klienta, jest on zobowiązany do przekazania obsłudze depozytu tego samego identyfikatora, który był używany przy nadawaniu bagażu w celu dopasowania danych osobowych. W przypadku rozbieżności z dostarczonym oryginalnym dokumentem tożsamości, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Capital Deposit Deposit Srl nie będzie mógł zwrócić żadnego reklamowanego bagażu.

 17. Klient zgadza się, że dalsza weryfikacja własności może być przeprowadzona przez personel dopiero po zamknięciu lokaty; Capital Bagaż Depozyt Srl i jego pracownicy nie będą ponosić żadnych konsekwencji, w tym bezpośrednich i/lub pośrednich szkód wyrządzonych Klientowi i/lub osobom trzecim.

 18. W przypadku nieodebrania bagażu przez Klienta w terminie zamknięcia depozytu, Firma przechowa bagaż przez kolejne 30 dni, z odpowiednimi opłatami w wysokości ceny dziennej, po czym bagaż zostanie zniszczony.

 19. W przypadku kradzieży/zagubienia/uszkodzenia przechowywanego bagażu Klient może zażądać wypełnienia w depozycie w obecności jednego z pracowników specjalnego formularza reklamacyjnego w dwóch egzemplarzach i przesłania go na adres e-mail info@bagagedeposit .com z dowodowymi zdjęciami szkody. Reklamacje nie będą przyjmowane po odebraniu bagażu, ani żadna forma zwrotu nie zostanie zwrócona przez obsługę.

 20. Capital Bagaż Depozyt Srl nie ponosi odpowiedzialności za utratę lotów, pociągów lub innych środków transportu, spotkań lub innych możliwości wszelkiego rodzaju.

 21. Capital przechowalnia bagażu Srl nie będzie ponosić odpowiedzialności w przypadku niewypełnienia któregokolwiek ze swoich zobowiązań z powodu siły wyższej (takich jak m.in. zdarzenia naturalne, pożary, strajki, demonstracje, akty terrorystyczne, czyny przestępcze osób trzecich takie jak kradzieże, rozboje, pożary itp.) oraz w każdym przypadku z okoliczności niezależnych od Spółki.

 22. Capital Bagaż Depozyt Srl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

 23. Umowa o przechowalnię bagażu i usługę transportu bagażu jest regulowana przez prawo włoskie, a wyłączną jurysdykcję będzie mieć Sąd Rzymski. W przypadku sporu, włoska wersja Regulaminu będzie:

  panować.

 

Ostatnia aktualizacja 28 września 2020 r.

bottom of page